• Login
  • Geen producten in de winkelwagen.

Participatie wijzer 2022

Toelichting op het schema

Toegankelijkheid
De waarde toegankelijkheid gaat over de formele procedure aan het begin van het participatieproces waarin wordt bepaald wie participeert en of alle inwoners mee kunnen doen. Als een kleine, specifieke groep burgers persoonlijk wordt uitgenodigd om te participeren.

Transparantie
De waarde transparantie gaat over de mate waarin de stappen in het participatieproces en het besluitvormingsproces duidelijk en vooraf bekend zijn voor alle (potentiële) deelnemers. Een proces is transparant als de deelnemers weten wie, wanneer en hoe waarover spreekt en besluit.

Inclusiviteit
De waarde inclusiviteit gaat over de mate waarin de verschillende opvattingen en perspectieven van alle belanghebbenden en betrokkenen tijdens het participatieproces gehoord kunnen worden. Krijgen alle perspectieven een plek in het participatieproces? Het gaat daarbij ook om gelijke mogelijkheden in het proces van participatie ongeacht bijvoorbeeld leeftijd, gender, sociale en culturele achtergrond, etniciteit of motorische, visuele of auditieve beperkingen.

Representativiteit
De waarde representativiteit gaat over de mate waarin deelnemers van burgerparticipatie een afspiegeling vormen van de groep bewoners uit een gemeente/regio of ten opzichte van de bewoners die het onderwerp betreft.

Zeggenschap
De waarde zeggenschap gaat over de mate van invloed die burgers hebben op het beleid en de besluitvorming bij een bepaalde participatiemethode. Mogen zij meebeslissen, coproduceren, adviseren, raadplegen of informeren? De mate van invloed van burgers wordt mede bepaald door de manier waarop gemeenten met de input van bewoners omgaan, het moment waarop burgers betrokken worden en de beleidsruimte die burgers krijgen in het participatietraject.

Deliberatie
De waarde deliberatie betreft de mate waarin er sprake is van dialoog tussen deelnemers. Deliberatie gaat om meningsvorming en uitwisseling van argumenten. Biedt een participatiemethode genoeg ruimte om argumenten uit te wisselen voor alle deelnemers?

Efficiency
De waarde efficiency gaat over kosten, tijd en opbrengsten van een bepaalde participatiemethode voor gemeenten. Het meest efficiënt is een participatiemethode die weinig geld en tijd kost en veel opbrengt.

Waarderende dialoog

Waar en hoe kan dialoog als werkvorm ingezet worden.

Kansen

Mogelijkheden voor toepassing van de waarderende dialoog in participatie, om collectief wijzer te worden.

Voorbeelden

Enkele voorbeelden van toepassing van de waarderende dialoog als instrument voor participatie.

 

Copyrights by Dyhme.com | XWebinar.nl 2014

top
Copyright owned by Dyhme.com © XWebinar.nl. All rights reserved. Dyhme is part of XWebinar.nl.