• Geen producten in de winkelwagen.

Terms & conditions

Voorwaarden en condities voor Dyhme.com

Algemene voorwaarden e-modules, online trainingen en (-) workshops

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de e-modules en live online workshops en trainingen die door Francisca Frenks en eventueel anderen worden aangeboden via Dyhme.com. Andere aanbieders hebben hun eigen voorwaarden.

Artikel 1 Begrippen

Verkoper: Dyhme.com is een onderdeel van de eenmanszaak XWebinar.nl. De eigenaar daarvan is Francisca Frenks. Kastanjeboom 3, 4101 VS Culemborg, Nederland. Kamer van Koophandel nummer van XWebinar.nl is 11029414. XWebinar.nl is opgericht op 19-11-2010. (hierna wordt Dyhme genoemd als verkopende partij)

Leerervaring-overeenkomst: E-module, live online workshop, live online training, leer-abonnement, koop overeenkomst (hierna te noemen “leer-ervaring”): De overeenkomst komt overeen wanneer de student, deelnemer, cursist of koper (hierna te noemen student) via Dyhme.com een bestelling doet en betaald.

Student : De partij met wie Dyhme een leer-ervaring-overeenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst.

De overeenkomst komt tot stand doordat de Student een “Leerervaring” heeft gekocht en betaald via Dyhme.com. Ook wanneer deze namens andere deelnemers boekt.

Bij het aanmelding van / door een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.

Artikel 3 Betaling. 

De betaling geschiedt voordat de workshop/training geleverd wordt. Is de participant in gebreke of in verzuim met het nakomen van financiële verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van en buiten rechte voor rekening van de participant.

Artikel 4 Wijzigingen door Dyhme

Dyhme heeft het recht Leerervaringen op te zeggen en ontoegankelijk te maken voor de Student wanneer deze de inloggegevens aan derden geeft of materiaal kopieert, of op een andere manier gebruiksrechten schendt.

Dyhme heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de leerervaringen wanneer de actualiteit daar om vraagt. Daarbij informeert zij zoveel mogelijk de studenten.

Artikel 5 Aansprakelijkheid. 

Dyhme aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van participanten, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de Leerervaringen.
Als de Leerervaringen niet overeenkomen met de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst en aangeboden informatie redelijkerwijs mocht hebben, is de participant verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Dyhme. Eventuele schade wordt door Dyhme vergoedt tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Dyhme is toe te rekenen noch aan de persoon / organisatie van wiens hulp / medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt, omdat:
– De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is toe te rekenen aan de Student.
– De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en / of toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de de Leerervaring is betrokken.
– De tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de organisator, trainer of facilitator van de leerervaring of degene van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon worden voorzien of verhelpen.
Er sprake is van overmacht: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Indien de Leer-ervaring niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de participant noch aan Dyhme zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Indien Dyhme aansprakelijk is voor de ontevredenheid van over de leerervaring door de Student , bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de Leer-ervaring.

Artikel 6 Verplichtingen van de Student. 

De Student die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een Leerervaring daardoor wordt bemoeilijkt, kan door Dyhme van de Leer-ervaring worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Student.

Artikel 7 Annulering  

Annulering is niet meer mogelijk nadat de inlogcodes verzonden zijn. Voor die tijd is het mogelijk om binnen 7 dagen kosteloos te annuleren. Na deze 7 dagen kan er niet meer geannuleerd worden.

Artikel 8 Klachtenbehandeling. 

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij Dyhme , zodat deze een passende oplossing kan treffen. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen twee weken na de Leerervaring schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Dyhme. U krijgt daarop binnen 30 dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie.

Artikel 9: Duur van de e-modules

E-modules die bij Dyhme aangekocht zijn, zijn een jaar toegankelijk.

Copyrights by Dyhme.com | XWebinar.nl 2014

top
Copyright owned by Dyhme.com © XWebinar.nl. All rights reserved. Dyhme is part of XWebinar.nl.